Domkapitels- Stiftsstyrelse- och Ansvarsnämndsärenden

Aktuella ärenden

Avskedandet av biskopen i Härnösand saknar rättslig grund

Svenska kyrkans Överklagandenämnd upphäver Härnösands stiftsstyrelses beslut att avskeda biskop Eva Nordung Byström. Det saknas rättslig grund för en stiftsstyrelse att utan föregående obehörigförklaring avsluta en biskops anställning i förtid. Det är då inte heller möjligt att fatta ett sådant delegationsbeslut som det klandrade. Genom beslutet har stiftsstyrelsen i Härnösands stift överskridit sina befogenheter. Det klandrade beslutet ska därför upphävas.
Läs Överklagandenämndens pressmeddelandet här
Läs Överklagandenämndens beslut här
Läs bilagorna A-G här

Luleåprästen återfår rätten att utöva sitt ämbete

Överklagandenämnden upphäver Luleå domkapitels beslut att förklara en EFS-präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst.
I sitt beslut fastslår nämnden att domkapitlets beslut saknar rättslig grund eftersom Svenska kyrkan inte fastställt ”någon för alla gällande hållning om samkönade relationer … eller om skapelsen och evolutionsteorin. NN:s uttalanden i dess frågor kan därför inte strida mot Svenska Kyrkans tro, bekännelse eller lära eller …(att hon) brustit i solidaritet”
Läs Överklagandenämndens beslut här
(2020-05-18)


Äldre ärenden

ÄRENDET AVSÄGELSE AV VIGSELRÄTTEN
2 september 2021
Efter kyrkomötets beslut 2009 i äktenskapsfrågan begärde ett antal präster att hos Kammarkollegiet bli befriade från vigseluppdraget i juridisk mening. Kyrklig dokumentation publicerar här de handlingar i ärendet som berör en av prästerna, Tord Nordblom i Kungälv.
Den 20 sept 2010 biföll Kammarkollegiet prästernas ansökan. Göteborgs domkapitel riktade därefter kritik mot dem för illojalitet.

 • Fråga om skyldighet att utöva vigselrätten som präst och Göteborgs domkapitels beslut att brev från biskopen skall skickas till samtliga präster i stiftet (2009-12-10) /nordblom1
 • Begäran från Tord Nordblom till domkapitlet att ”inte bli uppförd på den lista …som inom kort sammanställs … för Kammarkollegiets förordnande av vigselförrättare (2010-01-21)  /nordblom2
 • Göteborgs domkapitels svar på Tord Nordbloms och Rolf Pettersson skrivelser (2010-02-04)  /nordblom3
 • Tord Nordbloms skrivelse till Kyrkostyrelsen om återkallande av ansökan till Kammarkollegiet att bli inkluderad som vigselförrättare i juridisk mening och svaret från kyrkokansliet (2010-03-18 & 2010-04-22) /nordblom4
 • Meddelande från Kammarkollegiet (2010-04-27) /nordblom5
 • Yttrande från Göteborgs domkapitel till Kyrkostyrelsen (2010-05-20 /nordblom6
 • Yttrande från Kyrkostyrelsen till Kammarkollegiet (2010-06-14) nordblom7
 • Meddelande från Kammarkollegiet till Tord Nordblom om Kyrkostyrelsens beslut att inte tillstyrka avsägelse av vigseluppdraget med beskedet att han har möjlighet att återkomma i ärenden (2010-06-21) /nordblom8
 • Göteborgs domkapitels beslut om yttrande till Kyrkostyrelsen med reservation från ledamoten Bo Hansson (2010-08-26) /nordblom9A
 • Tord Nordbloms förnyade ansökan till Kammarkollegiet om befrielse från vigseluppdraget (2010-07-08) /nordblom9B
 • Meddelande från Kammarkollegiet till Tord Nordblom med anledning av skrivelse från Bo Hansson om den saknade reservationen (2010-09-17) /nordblom10
 • Kammarkollegiet beslut att bifalla Tord Nordbloms ansökan om återkallelse av vigseluppdraget (2010-09-20) /nordblom11
 • Göteborgs domkapitlets beslut att ställa frågor till de präster som av Kammarkollegiets befriats från vigseluppdraget (2010-10-07) /nordblom12
 • Tord Nordbloms svar till domkapitlet (2010-10-22) /nordblom13
 • Göteborgs domkapitels beslut att rikta kritik mot de präster som avsagt sig vigseluppdraget med ett särskilt yttrande från ledamoten Bo Hansson (2010-11-04)  /nordblom14

Ärendet Rune Imberg

Ärendet Bengt Ådahl

Ärendet Mats Hermansson

Ärendet Visby domkyrkoförsamling

Ärenden angående Ragnar Block, Pekka Heikinen, Gunnar Juelsson, Carl-Sixten Block och Lennart Nilsson

Ärendet Torbjörn Lindahl

Ärendet Dag Sandahl

Ärendet Olle Fogelqvist

Ärendet Peter Artman

Anmälan till Ansvarsnämnden för biskopar med anledning av Erik Johanssons behörighetsförklaring

Diakon Britta Svensson och komminister Lars Gårdfeldt hemställer att Ansvarsnämnden på nytt prövar behörighetsförklaringen av Erik Johansson med anledning av hans uttalanden vid biskopshearingen i Göteborg  (2017-10-17)

NÄR TRE PRÄSTER 1994 ANMÄLDE SIG SJÄLVA MED FRÅGAN OM DE KUNDE FORTSÄTTA SOM PRÄSTER I SVENSKA KYRKAN (2019-03-20)