Domkapitels- Stiftsstyrelse- och Ansvarsnämndsärenden

Pågående ärenden

Augsburgska bekännelsens rättsregel måste alltid upprätthållas

I ett yttrande avgivit den 18 november 2019 till Överklagandenämnden med anledning av Göteborgs domkapitels beslut att förklara Bengt Ådahl obehörig att utöva Svenska kyrkans vigningstjänst genom att han låtit sig vigas till biskop i Missionsprovinsen anför advokat Andreas Stenkar Karlgren att ”den avgörande rättsregeln i Augsburgska bekännelsens 7 kap alltid (måste) upprätthållas.” Läs hela yttrandet här (2019-11-21)

Rune Imberg bemöter domkapitlets skrivelse till Överklagandenämnden

I ett yttrande över Göteborgs domkapitels skrivelse till Svenska kyrkans överklagandenämnd vidhåller teol.doktor Rune Imberg sin talan att nämnden skall upphäva domkapitlets beslut att ”avkraga” honom. Som stöd anförs bl. a. flera liknande fall som inte resulterat i obehörighetsförklaringar. Flera  dokument i dessa ärenden har tidigare publicerats här på Kyrklig dokumentation, men upprepas även här för fullständighetens skull (2019-05-21)

Göteborgs domkapitel förklarar teol.doktor Rune Imberg obehörig

Vid sitt sammanträde den 17 jan 2019 förklarade Göteborgs domkapitel teol.doktor Rune Imberg obehörig att att utöva kyrkans vigningstjänst som präst i Svenska kyrkan. Stiftets biskop Susanne Rappman deltog inte i beslutet. Samtliga handlingar i ärendet, inklusive biskopens anteckning ”att avskriva ärendet” finns nu samlat i ett dokument. Enligt vad Kyrklig dokumentation erfar kommer Domkapitlets beslut att överklagas (2019-02-14)


Äldre ärenden

Domprost Mats Hermanssons anmälan av komminister Patrik Pettersson för hans uttalanden om förhållandena i Visby domkyrkoförsamling

Ärendet Visby domkyrkoförsamling

Ärenden i Göteborgs domkapitel

Ärendet Torbjörn Lindahl

Ärendet Dag Sandahl

Ärendet Olle Fogelqvist

Ärendet Peter Artman

Ärendet Guds hus i Fisksätra

Göteborgs domkapitel om prästanställningar

Anmälan till Ansvarsnämnden för biskopar med anledning av Erik Johanssons behörighetsförklaring

Diakon Britta Svensson och komminister Lars Gårdfeldt hemställer att Ansvarsnämnden på nytt prövar behörighetsförklaringen av Erik Johansson med anledning av hans uttalanden vid biskopshearingen i Göteborg  (2017-10-17)

Lunds domkapitels beslut att förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst

 Domkapitlet fastslår att prästen tydligt frångått Svenska kyrkans tro- och lära och därmed brutit sina vigningslöften   (2018-01-18)