Domkapitels- Stiftsstyrelse- och Ansvarsnämndsärenden

Pågående ärenden

Avskedandet av biskopen i Härnösand saknar rättslig grund

Svenska kyrkans Överklagandenämnd upphäver Härnösands stiftsstyrelses beslut att avskeda biskop Eva Nordung Byström. Det saknas rättslig grund för en stiftsstyrelse att utan föregående obehörigförklaring avsluta en biskops anställning i förtid. Det är då inte heller möjligt att fatta ett sådant delegationsbeslut som det klandrade. Genom beslutet har stiftsstyrelsen i Härnösands stift överskridit sina befogenheter. Det klandrade beslutet ska därför upphävas.
Läs Överklagandenämndens pressmeddelandet här
Läs Överklagandenämndens beslut här
Läs bilagorna A-G här

Luleåprästen återfår rätten att utöva sitt ämbete

Överklagandenämnden upphäver Luleå domkapitels beslut att förklara en EFS-präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst.
I sitt beslut fastslår nämnden att domkapitlets beslut saknar rättslig grund eftersom Svenska kyrkan inte fastställt ”någon för alla gällande hållning om samkönade relationer … eller om skapelsen och evolutionsteorin. NN:s uttalanden i dess frågor kan därför inte strida mot Svenska Kyrkans tro, bekännelse eller lära eller …(att hon) brustit i solidaritet”
Läs Överklagandenämndens beslut här
(2020-05-18)


Äldre ärenden

Ärendet Rune Imberg

Ärendet Bengt Ådahl

Ärendet Mats Hermansson

Ärendet Visby domkyrkoförsamling

Ärenden angående Ragnar Block, Pekka Heikinen, Gunnar Juelsson, Carl-Sixten Block och Lennart Nilsson

Ärendet Torbjörn Lindahl

Ärendet Dag Sandahl

Ärendet Olle Fogelqvist

Ärendet Peter Artman

Anmälan till Ansvarsnämnden för biskopar med anledning av Erik Johanssons behörighetsförklaring

Diakon Britta Svensson och komminister Lars Gårdfeldt hemställer att Ansvarsnämnden på nytt prövar behörighetsförklaringen av Erik Johansson med anledning av hans uttalanden vid biskopshearingen i Göteborg  (2017-10-17)