Domkapitels- Stiftsstyrelse- och Ansvarsnämndsärenden

Domkyrkorådet i Visby uppdrar åt ordföranden att ta fram en överenskommelse med domprosten

Efter de senaste turerna om arbetsmiljön i Visby domkyrkoförsamling har kyrkorådets ordförande Inger Harlevi fått i uppdrag att arbeta fram en överenskommelse med domprosten Mats Hermansson. I protokollet från sammanträdet 11 juni 2019 framgår det inte vad överenskommelsen syftar till men i media har båda parter bekräftat att Mats Hermansson kommer att sluta sin tjänst.
Det som fick bägaren att till slut rinna över var en Begäran om arbetsmiljöåtgärd som inkommit den 17 maj 2019 från huvudskyddsombuden, där företagshälsovårdens rapport Utredning om hot och våld i Visby domkyrkoförsamling citeras: ”Utifrån medarbetares berättelser ser undertecknade att det finns behov av både beteendeförändringar hos arbetsledning och medarbetare, men även organisatoriska justeringar och förtydliganden”
Inger Harlevi besvarade anmälan den 28 maj 2019 för att förklara varför ingenting hänt sedan företagshälsovårdens rapport inkommit efter enkäter och samtal med medarbetarna.

Rune Imberg bemöter domkapitlets skrivelse till Överklagandenämnden

I ett yttrande över Göteborgs domkapitels skrivelse till Svenska kyrkans överklagandenämnd vidhåller teol.doktor Rune Imberg sin talan att nämnden skall upphäva domkapitlets beslut att ”avkraga” honom. Som stöd anförs bl. a. flera liknande fall som inte resulterat i obehörighetsförklaringar. Flera  dokument i dessa ärenden har tidigare publicerats här på Kyrklig dokumentation, men upprepas även här för fullständighetens skull (2019-05-21)

Göteborgs domkapitel förklarar teol.doktor Rune Imberg obehörig

Vid sitt sammanträde den 17 jan 2019 förklarade Göteborgs domkapitel teol.doktor Rune Imberg obehörig att att utöva kyrkans vigningstjänst som präst i Svenska kyrkan. Stiftets biskop Susanne Rappman deltog inte i beslutet. Samtliga handlingar i ärendet, inklusive biskopens anteckning ”att avskriva ärendet” finns nu samlat i ett dokument. Enligt vad Kyrklig dokumentation erfar kommer Domkapitlets beslut att överklagas (2019-02-14)


Äldre innehåll

Domprost Mats Hermansson tilldelas en skriftlig erinran av Visby domkapitel

  • Läs domkapitlets beslut, där det bl.a. slås fast att han brustit i lojalitet för biskopen och dennes ämbete   (2017-12-20)

Domprost Mats Hermanssons anmälan av komminister Patrik Pettersson för hans uttalanden om förhållandena i Visby domkyrkoförsamling

Ett urval av handlingar och beslut i Visby domkapitel rörande domprost Mats Hermansson

Ärendet Visby domkyrkoförsamling

Ärendet Visby domkyrkoförsamling

Ärendet Torbjörn Lindahl

Ärendet Dag Sandahl

Ärendet Olle Fogelqvist

Ärendet Peter Artman

Ärendet Guds hus i Fisksätra

Göteborgs domkapitel om prästanställningar

Anmälan till Ansvarsnämnden för biskopar med anledning av Erik Johanssons behörighetsförklaring

Diakon Britta Svensson och komminister Lars Gårdfeldt hemställer att Ansvarsnämnden på nytt prövar behörighetsförklaringen av Erik Johansson med anledning av hans uttalanden vid biskopshearingen i Göteborg  (2017-10-17)

Lunds domkapitels beslut att förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst

 Domkapitlet fastslår att prästen tydligt frångått Svenska kyrkans tro- och lära och därmed brutit sina vigningslöften   (2018-01-18)